ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

10 Гру 2018

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КОНТІ» (далі, Товариство), код в ЄДРПОУ 25112243,  місцезнаходження: Донецька обл., м. Костянтинівка, 85114, вул. Інтернаціональна, буд. 460, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата проведення зборів: «26» грудня 2018 року.

Місце проведення зборів:  Україна, Донецька область, місто Костянтинівка, 85114, вулиця  Інтернаціональна, будинок 460, 2 поверх, кабінет директора

Час початку проведення зборів: о 08 годин 00 хвилин.

Дата і час  реєстрації акціонерів та/чи їх представників: «26» грудня 2018 року з  07 години 00 хвилин до 07 годин 45 хвилин за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, буде складено станом на 24 годину «19» грудня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1)     Обрання лічильної комісії.

Проект рішення з питання № 1:  Визначити кількісний склад Лічильної комісії Товариства – в кількості однієї особи. Обрати до складу Лічильної комісії головного бухгалтера АТ «ВО «КОНТІ» Постову Наталю Вікторівну на постійній основі на необмежений строк, тобто до моменту переобрання за рішенням Загальних зборів акціонерів, або до події, яка унеможливлює виконання повноважень Лічильною комісією. Визначити, що повноваження Лічильної комісії визначаються Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства».

2)     Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з питання № 2:  Обрати Головою загальних зборів Курілка Сергія Євгеновича, а секретарем – Дементьєва Вадима Анатолійовича.   

3)     Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з питання № 3:  Затвердити регламент роботи позачергових загальних зборів акціонерів: кожен акціонер має право виступити при розгляді питань порядку денного, поставити питання, висловити пропозиції, заперечення, окремі думки; на доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного відводиться до 10 (десять) хвилин;  на відповіді на запитання при обговоренні питань порядку денного відводиться до 5 (п’ять)  хвилин; на обговорення питань порядку денного відводиться до 5 (п’ять) хвилин; голосування по внесених пропозиціях акціонерів здійснюється у порядку черговості їх надходження до Голови зборів; якщо пропозиція, що виставлена на голосування, буде відхилена акціонерами, то на голосування ставиться наступна в порядку черговості пропозиція; пропозиції акціонерів  чи бажання взяти участь у виступах надаються через Секретаря зборів; технічний запис засідання не ведеться; в ході проведення цих зборів можуть оголошуватися перерви. Кількість перерв не може перевищувати трьох; час проведення зборів в межах відведених законом кількості перерв (не більше 3 перерв) не регламентується; голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування;  датою прийняття рішень акціонерами з питань порядку денного цих зборів визначити дату складання протоколу про підсумки голосування як єдиного документу за рішеннями всіх питань порядку денного; визначити, що протокол про підсумки голосування має бути складений протягом одного робочого дня після проведення підрахунку голосів за всіма питаннями порядку денного цих зборів. Черговість розгляду питань порядку денного не змінювати

4)     Про погодження дії п.14.9.Статуту Товариства з урахуванням внесених змін до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення з питання № 4: Погодити, що положення п. п.14.9.Статуту Товариства діють з урахуванням внесених змін до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства».

5)     Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з Публічним акціонерним товариством “Державний експортно-імпортний банк України” протягом одного року з дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер угод і їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення з питання № 5: Відповідно до положень ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» та з урахуванням рішення, прийнятого за результатами розгляду питання четвертого порядку денного, прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (включаючи ті, вчинення яких відноситься до виключної компетенції Наглядової ради Товариства) які можуть вчинятись АТ «ВО «КОНТІ» (далі – Товариство) з Публічним акціонерним товариством “Державний експортно-імпортний банк України” (далі - Банк) протягом року з дня проведення цих загальних зборів акціонерів і до 26.12.2019 року: укладання додаткових договорів (додаткових угод) про внесення змін та доповнень до Генеральної кредитної угоди №151109N3 від 14.05.2009 р. та всіх (як разом так і окремо) кредитних договорів, які укладені між Товариством та Банком, сукупна вартість яких не повинна перевищувати суму 8 800 000 000 (вісім мільярдів вісімсот мільйонів) грн., пов’язаних із: зміною відсоткової ставки,  пролонгацією (продовженням), а також внесенням будь-яких інших змін до Генеральної кредитної угоди №151109N3 від 14.05.2009 р. та кредитних договорів, укладених в рамках Генеральної кредитної угоди №151109N3 від 14.05.2009 р., в яких виникне необхідність із визначенням умов і доцільності таких змін Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов’язки або представником Товариства за довіреністю самостійно, на власний розсуд.

Відповідно до положень ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» та положень п.14.10 Статуту Товариства, прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинів (включаючи ті, вчинення яких відноситься до виключної компетенції Наглядової ради Товариства) з Банком протягом року з дня проведення цих загальних зборів акціонерів і до 26.12.2019 року, пов’язаних із:  укладанням будь яких правочинів (як нових так і правочинів щодо внесення змін/доповнень до всіх існуючих на дату цих зборів), пов’язаних з наданням Товариством Банку забезпечення у вигляді застав нерухомого та рухомого майна, майнових прав, в яких виникне необхідність із визначенням умов і доцільності таких змін Генеральним директором Товариства або особою виконуючою його обов’язки або представником Товариства за довіреністю самостійно, на власний розсуд.  Зазначене рішення стосується будь яких дій/правочинів, сукупна вартість яких не повинна перевищувати 1 400 000,00 (один мільярд чотириста мільйонів), пов’язаних із забезпеченням зобов’язань Товариства перед Банком: як надання майна у заставу/іпотеку так і виведення з під застави/іпотеки, а також припинення  застави/іпотеки.

Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, що виконує  його обов’язки (в тому числі тимчасово), або будь-якій особі за дорученням Генерального директора Товариства на укладання правочинів (без необхідності отримання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у відповідності до п. 17.20. Статуту Товариства), на виконання рішення, прийнятого за результатами розгляду питання п’ятого порядку денного, із правом визначати всі умови таких правочинів (договорів), в тому числі їх характер, суму, строк тощо на власний розсуд підписантів.

6)    Про надання повноважень на укладення не значних правочинів.

Проект рішення з питання № 6: Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, що виконує  його обов’язки (в тому числі тимчасово), або будь-якій особі за дорученням Генерального директора Товариства, приймати рішення щодо вчинення з АТ «Укрексімбанк» не значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг яких становить до 10% вартості активів Товариства) та укладати правочини із правом  визначати всі умови таких правочинів (договорів), в тому числі їх характер, суму, строк тощо на власний розсуд підписантів.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.konti.com

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами стосовно порядку денного зборів акціонери мають змогу ознайомитись за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення загальних зборів акціонерів також у місці їх проведення:  Україна, Донецька область, місто Костянтинівка, 85114, вулиця  Інтернаціональна, будинок 460, 2 поверх, кабінет директора у робочі дні (з понеділка по п’ятницю, крім святкових та неробочих днів), в робочий час (з 9-00 до 18-00, перерва з 12-00 до 13-00). Довідки за тел. (06272) 4-20-50, відповідальна особа генеральний директор Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, в порядку, встановленому законом;

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі, зокрема, але не обмежуючись:

  • акціонерам – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також документи, які підтверджують повноваження керівника юридичної особи - акціонера Товариства;
  • представникам акціонерів – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Під час голосування на загальних зборах представник акціонера повинен голосувати саме так, як передбачено завданням на голосування. Якщо довіреність не містить завдання на голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація про кількість акцій: Станом на 03 грудня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 5 405 237 (п’ять мільйонів чотириста п’ять тисяч двісті тридцять сім) штук простих іменних акцій.

Станом на 03 грудня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 5 404 991 (п’ять мільйонів чотириста чотири тисячі дев’ятсот дев’яносто одна) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

           

Генеральний директор АТ «ВО «КОНТІ» Усенін А.Б.

 

Новинки

  • Збільшена вафельна цукерка, що вкрита молочною глазур'ю. Складається з п'яти хрустких вафельних шарів світлого кольору та з чотирьох ароматних шарів начинки. Начинка білого кольору виготовлена ​​з додаванням вершків та молока сухого незбираного.

  • Глазурована молочною глазур'ю дев'ятишарова вафельна цукерка. Складається з п'яти шарів хрусткого вафельного листа світлого кольору та чотирьох шарів начинки з ароматом банана.

  • Глазурована молочною глазур'ю дев'ятишарова вафельна цукерка. Складається з п'яти шарів хрусткого вафельного листа світлого кольору та чотирьох шарів начинки з ароматом пломбіру.

  • Конті Пряжене зі смаком пряженого молока

  • Печиво – сендвіч Тімі black star зі смаком молока

  • Печиво – сендвіч Тімі black star зі смаком молока

Контроль якості

«КОНТІ» поважає законне право споживачів на безпеку харчових продуктів і дотримується позиції, що будь-яка інформація, яка стосується здоров'я та безпеки життєдіяльності людей, повинна бути відкритою, доступною і гранично чіткою.
Це основа існування цивілізованого суспільства.

Інвесторам

Компанія «КОНТІ» веде активну інвестиційну політику, завдяки чому є одним з лідерів кондитерського ринку, що динамічно розвивається та має можливість запроваджувати інноваційні технології у всіх сферах діяльності – виробництві, продажах, логістиці, IT.