Top.Mail.Ru
 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

22 Кві 2017

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ"
2. Код за ЄДРПОУ: 25112243
3. Місцезнаходження: 85114 м. Костянтинівка, вул.Інтернаціональна, 460
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 503-10-41, (044) 502-64-66
5. Електронна поштова адреса: cheremisova@konti.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 ІІ. Текст Повідомлення

 Рішенням загальних зборів акціонерів АТ "ВО "КОНТІ" (Протокол № 50 від 20.04.2017 р.) припинено повноваження всього складу Наглядової ради, зокрема припинено повноваження члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради Курілка Сергія Євгеновича достроково з 20.04.2017 року. Курілко С.Є. був обраний членом Наглядової ради з 17.07.2014 р. до 17.07.2017 року. Перебував на посаді члена Наглядової ради 9 років 6 місяців, на посаді Голови Наглядової ради - 5 років 10 місяців. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дана особа акцiями АТ "ВО "КОНТІ" не володiє. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.  Рішенням загальних зборів акціонерів АТ "ВО "КОНТІ" (Протокол № 50 від 20.04.2017 р.)  Курілка Сергія Євгеновича обрано членом Наглядової ради на новий термін з 20.04.2017 р.

Рішенням загальних зборів акціонерів АТ "ВО "КОНТІ" (Протокол № 50 від 20.04.2017 р.) припинено повноваження всього складу Наглядової ради, зокрема припинено повноваження члена Наглядової ради Симаненко Олени Володимирівни достроково з 20.04.2017 року. Симаненко О.В. була обрана членом Наглядової ради з  17.07.2014 р. до 17.07.2017 року. Перебувала на посаді члена Наглядової ради   5 років 10 місяців. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дана особа акцiями АТ "ВО "КОНТІ" не володiє. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.   Рішенням загальних зборів акціонерів АТ "ВО "КОНТІ" (Протокол № 50 від 20.04.2017 р.) Симаненко Олену Володимирівну обрано членом Наглядової ради на новий термін з 20.04.2017 р.

Рішенням загальних зборів акціонерів АТ "ВО "КОНТІ" (Протокол № 50 від 20.04.2017 р.) припинено повноваження всього складу Наглядової ради, зокрема припинено повноваження члена Наглядової ради Колеснікова Костянтина Борисовича достроково з 20.04.2017 року. Колесніков К.Б. був обраний членом Наглядової ради з  17.07.2014 р. до 17.07.2017 року. Перебував на посаді члена Наглядової ради   5 років 10 місяців. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дана особа акцiями АТ "ВО "КОНТІ" не володiє. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.   Рішенням загальних зборів акціонерів АТ "ВО "КОНТІ" (Протокол № 50 від 20.04.2017 р.) Колеснікова Костянтина Борисовича обрано членом Наглядової ради на новий термін з 20.04.2017 р.

Рішенням загальних зборів акціонерів АТ "ВО "КОНТІ" (Протокол № 50 від 20.04.2017 р.) припинено повноваження всього складу Наглядової ради, зокрема припинено повноваження члена Наглядової ради Харамана Андрія Івановича  достроково з 20.04.2017 року. Хараман А.І. був обраний членом Наглядової ради з  20.01.2015 р. до 17.07.2017 року. Перебував на посаді члена Наглядової ради   2 роки 3 місяці. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дана особа акцiями АТ "ВО "КОНТІ" не володiє. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.   Рішенням загальних зборів акціонерів АТ "ВО "КОНТІ" (Протокол № 50 від 20.04.2017 р.) Харамана Андрія Івановича обрано членом Наглядової ради на новий термін з 20.04.2017 р.

Рішенням загальних зборів акціонерів АТ "ВО "КОНТІ" (Протокол № 50 від 20.04.2017 р.) припинено повноваження всього складу Наглядової ради, зокрема припинено повноваження члена Наглядової ради  Ахметової-Айдарової Тетяни Ігорівни достроково з 20.04.2017 року. Ахметова-Айдарова Т.І. була обрана членом Наглядової ради з  17.07.2014 р. до 17.07.2017 року. Перебувала на посаді члена Наглядової ради  8 років 3 місяців. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дана особа акцiями АТ "ВО "КОНТІ" не володiє. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.   Рішенням загальних зборів акціонерів АТ "ВО "КОНТІ" (Протокол № 50 від 20.04.2017 р.) Ахметову-Айдарову Тетяну Ігорівну обрано членом Наглядової ради на новий термін з 20.04.2017 р.

Рішенням загальних зборів акціонерів АТ "ВО "КОНТІ" (Протокол № 50 від 20.04.2017 р.) обрано членом Наглядової ради - Курілка Сергія Євгеновича. Курілко С.Є.  акцiями АТ "ВО "КОНТІ" не володiє. Курілко С.Є. є представником акціонера Кия С.В.

Курілка С.Є. обрано членом Наглядової ради строком  з 20.04.2017 р. до 20.04.2020 р.  Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав наступнi посади:  старший юрист, провiдний юрист, начальник юридичного вiддiлу, голова наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.

Рішенням загальних зборів акціонерів АТ "ВО "КОНТІ" (Протокол № 50 від 20.04.2017 р.) обрано членом Наглядової ради - Симаненко Олену Володимирівну. Симаненко О.В. акцiями АТ "ВО "КОНТІ" не володiє. Симаненко О.В. є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮЧЕР". Симаненко О.В. обрано членом Наглядової ради строком  з 20.04.2017 р. до 20.04.2020 р.  Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала наступнi посади: фiнансовий директор, головний бухгалтер, член наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.

Рішенням загальних зборів акціонерів АТ "ВО "КОНТІ" (Протокол № 50 від 20.04.2017 р.) обрано членом Наглядової ради - Колеснікова Костянтина Борисовича. Колесніков К.Б.  акцiями АТ "ВО "КОНТІ" не володiє. Колесніков К.Б. є представником акціонера Колеснікова Б.В. 

Колеснікова К.Б. обрано членом Наглядової ради строком  з 20.04.2017 р. до 20.04.2020 р.  Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав наступнi посади: член наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.

Рішенням загальних зборів акціонерів АТ "ВО "КОНТІ" (Протокол № 50 від 20.04.2017 р.) обрано членом Наглядової ради - Харамана Андрія Івановича. Хараман А.І.  акцiями АТ "ВО "КОНТІ" не володiє. Хараман А.І. є представником акціонера Колеснікової С.В.

Харамана А.І.  обрано членом Наглядової ради строком  з 20.04.2017 р. до 20.04.2020 р.  Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав наступнi посади: директор департаменту компьютерно-iнформацiйних технологiй, директор департаменту компьютерних технологiй, генеральний директор, член наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.

Рішенням загальних зборів акціонерів АТ "ВО "КОНТІ" (Протокол № 50 від 20.04.2017 р.) обрано членом Наглядової ради - Ахметову-Айдарову Тетяну Ігорівну. Ахметова-Айдарова Т.І. акцiями АТ "ВО "КОНТІ" не володiє. Ахметова-Айдарова Т.І.  представником акціонера Ахметова Ігоря Леонідовича, який  володіє 540495 простих іменних акцій  АТ "ВО "КОНТІ", що складає 9,9994% від  Статутного капіталу  АТ "ВО "КОНТІ". Ахметова-Айдарова Т.І.  обрано членом Наглядової ради строком  з 20.04.2017 р. до 20.04.2020 р.  Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала наступнi посади: член наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Т.в.о. Генерального директора                                                                                                            Козодерова Т.М.

22.04.2017

Новинки

  • Цукерка яка поєднує ароматну м'яку карамель та хрусткий подрібнений мигдаль, покрита темною глазур'ю.

  • Цукерка яка поєднує ароматну м'яку карамель та хрусткий подрібнений фундук, покрита темною глазур'ю.

  • Цукерка з незвичайним  поєднанням густої солодкої карамелі з подрібненим солоним арахісом в темній глазурі.

  • Набір кондитерський "Страшні історії". Гості Хеллоуіну вже готові розказати вам казки на ніч.

  • Набір кондитерський "Веселий Павук". Яке ж свято Хеллоуіну без веселого павука? Цей веселий малий, ще й з солоденьким всередині.

  • Набір кондитерський "Гарбуз Джек". Ви можете не тільки насолодитися ласощами, а й використати Гарбуза Джека для декору своєї кімнати в кращих традиціях Ірландії.

  • Набір кондитерський "Монстряча вечірка". Хто з нами на монстрячу вечірку? Прихопи з собою цілий рюкзак солодощів.

  • Помадна цукерка жувальної желейної структури в темній ароматної глазурі.
    Ніжна, м'яка молочна маса темного кольору з додаванням какао-порошку зі смаком солодкої карамелі.

Контроль якості

«КОНТІ» поважає законне право споживачів на безпеку харчових продуктів і дотримується позиції, що будь-яка інформація, яка стосується здоров'я та безпеки життєдіяльності людей, повинна бути відкритою, доступною і гранично чіткою.
Це основа існування цивілізованого суспільства.

Інвесторам

Компанія «КОНТІ» веде активну інвестиційну політику, завдяки чому є одним з лідерів кондитерського ринку, що динамічно розвивається та має можливість запроваджувати інноваційні технології у всіх сферах діяльності – виробництві, продажах, логістиці, IT.