Top.Mail.Ru
 

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КОНТІ»!

15 Бер 2017

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КОНТІ»!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КОНТІ» (далі, Товариство), код в ЄДРПОУ 25112243,  місцезнаходження: Донецька обл., м. Костянтинівка, 85114, вул. Інтернаціональна, буд. 460, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться за адресою.

       Дата проведення зборів: «20» квітня 2017 року.
       Місце проведення зборів:  Україна, Донецька область, місто Костянтинівка, 85114, вулиця  Інтернаціональна, будинок 460, 2 поверх, кабінет директора
       Час початку проведення зборів: о 10 годин 00 хвилин.
       Дата і час  реєстрації акціонерів та/чи їх представників: «20» квітня 2017 року з  09 годин 00 хвилин до 09 годин 45 хвилин за місцем проведення зборів.
       Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, буде складено станом на 24 годину «13» квітня 2017 року.

Перелік питань та проекти рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання, включене до проекту порядку денного:

 

Проект рішення щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

1

Обрання Лічильної комісії.

 

 1. Визначити кількісний склад Лічильної комісії Товариства – в кількості однієї особи.
 2. Обрати до складу Лічильної комісії головного бухгалтера АТ «ВО «КОНТІ» Постову Наталю Вікторівну на постійній основі на необмежений строк, тобто до моменту переобрання за рішенням Загальних зборів акціонерів, або до події, яка унеможливлює виконання повноважень Лічильною комісією.
 3. Визначити, що повноваження Лічильної комісії визначаються Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства».

 

2

Про обрання Голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Обрати Головою загальних зборів Курілка Сергія Євгеновича, а секретарем – Дементьєва Вадима Анатолійовича.  

3

Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів та черговості розгляду питань позачергових Загальних зборів акціонерів.

 

 1. Затвердити регламент роботи річних загальних зборів акціонерів:

1)      Кожен акціонер має право виступити при розгляді питань порядку денного, поставити питання, висловити пропозиції, заперечення, окремі думки

2)      На доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного відводиться до 30 (тридцять) хвилин

3)      На відповіді на запитання при обговоренні питань порядку денного відводиться до 30 (тридцять) хвилин

4)      На обговорення питань порядку денного відводиться до 30 (тридцять) хвилин

5)      Виступаючим, що беруть участь в обговоренні питань порядку денного, надається до 20 (двадцять) хвилин

6)      Голосування по внесених пропозиціях акціонерів здійснюється у порядку черговості їх надходження до Голови зборів.

7)      Якщо пропозиція, що виставлена на голосування, буде відхилена акціонерами, то на голосування ставиться наступна в порядку черговості пропозиція.

8)      Пропозиції акціонерів  чи бажання взяти участь у виступах надаються через Секретаря зборів.

9)      Технічний запис засідання не ведеться.

10)    В ході проведення цих зборів можуть оголошуватися перерви. Кількість перерв не може перевищувати трьох.

11)    Час проведення зборів в межах відведених законом кількості перерв (не більше 3 перерв) не регламентується.

12)    Голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

13)    Датою прийняття рішень акціонерами з питань порядку денного цих зборів визначити дату складання протоколу про підсумки голосування як єдиного документу за рішеннями всіх питань порядку денного.

14)    Визначити, що протокол про підсумки голосування має бути складений протягом одного робочого дня після проведення підрахунку голосів за всіма питаннями порядку денного цих зборів.

 1. Черговість розгляду питань порядку денного не змінювати.

 

4

Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за підсумками роботи за 2016 рік.

 1. Затвердити Звіт Наглядової  ради за 2016 рік.

 

5

Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності за 2016 рік.

 1. Затвердити Звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність у 2016 році.

 

6

Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) Товариства за результатами 2016 року.

 

 1. Затвердити баланс на 31.12.2016 р. (за 2016 рік).
 2. Затвердити звіт про фінансові результати за 2016 рік.
 3. Затвердити звіт про рух грошових коштів за 2016 рік.
 4. Затвердити звіт про власний капітал за 2016 рік.
 5. Затвердити примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік.

7

Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.

 

 1. Покрити збитки за наслідками господарської діяльності в 2016 року за рахунок нерозподіленого прибутку, отриманого в попередніх роках.
 2. Дивіденди не нараховувати.

 

8

Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

 1. Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства достроково з 20 квітня 2017 року.

9

Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

 

 1. Переобрати на новий термін Наглядову раду с складі 5 (п’яти) осіб:
 • члена Наглядової ради - Ахметову-Айдарову Тетяну Ігорівну
 • члена Наглядової ради - Колеснікова Костянтина Борисовича
 • члена Наглядової ради - Курілко Сергія Євгеновича
 • члена Наглядової ради – Симаненко Олену Володимирівну
 • члена Наглядової ради – Харамана Андрія Івановича
 1. Делегувати Наглядовій раді, сформованій у новому складу, обрати Голову та Заступника Голови Наглядової ради.
 2. Встановити, що термін повноважень нового складу Наглядової ради складає три роки з дати початку повноважень, а саме: з «20» квітня 2017 року по «20» квітня 2020 року включно.
 3. Встановити, що члени Наглядової ради приймають участь в роботі Наглядової ради на безоплатній основі.
 4. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Курілко Сергія Євгеновича підписати з кожним членом Наглядової ради  контракти від імені Товариства. З членом Наглядової ради Курілко С.Е. контракт підписує голова або заступник голови Наглядової ради, які будуть обрані на її засіданні.
 5. Відзначити, що відсутність підписаного контракту з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання повноваження членом Наглядової ради його повноважень.
 6. Затвердити форму контракту, що укладається з кожним членом Наглядової ради (для безоплатної форми).

 

КОНТРАКТ ІЗ ЧЛЕНОМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КОНТІ»

Дата підписання «___» ____ 2017 року

Місце підписання: м. Костянтинівка

 

Ми, що нижче підписалися:

 

З ОДНІЄЇ СТОРОНИ: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КОНТІ», юридична особа, ідентифікаційний код в ЄДР 25112243, місце знаходження якого місто Костянтинівка, 85114, вул.Інтернаціональна, 460, іменоване далі, - Товариство, в особі ______________________, що діє на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол № ___ від ________ року), Статуту Товариства,

та

З ІНШОЇ СТОРОНИ: громадянин ____ ________________________, (паспорт громадянина _____ ________, виданий ________________ дата видачі ________________), ідентифікаційний номер якого _____________, місце проживання якого _________________________________,

 

приймаючи до уваги, що:

 • _______________ був обраний Членом Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «КОНТІ» на період з «20» квітня 2017 року по «20» квітня 2020 року включно за рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол № __ від __ року)

уклали й підписали цей контракт про наступне:

______________  обіймає посаду ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «КОНТІ» (ІК в ЄДРПОУ 25112243), місцезнаходження якого: місто Костянтинівка, 85114, вул.Інтернаціональна, 460, у період  з «20» квітня 2017 року по «20» квітня 2020 року на умовах, зазначених у цьому контракті:

РОЗДІЛ 1.       ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.        Цей контракт є строковим цивільно-правовим договором для посадової особи органу Товариства – Наглядової ради.

1.2.        Наглядова рада - це орган, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та діючим законодавством, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

1.3.        Член Наглядової ради  виконує приписи Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту товариства.

1.4.        Член Наглядової ради є представником акціонера Товариства - ____________________________________.

РОЗДІЛ 2.       ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ

2.1.        На умовах та протягом строку дії цього контракту Член Наглядової ради зобов’язується особисто, як під час засідань обраної Загальними зборами акціонерів Наглядової ради, так і в період між проведенням  таких засідань, здійснювати захист прав акціонерів Товариства в межах компетенції, встановленої чинним законодавством, Статутом Товариства, а Товариство зобов'язується створювати належні умови для виконання Членом Наглядової ради своїх повноважень.

2.2.        Свої повноваження Член Наглядової ради виконує через наявні та надані чинним законодавством важелі управління.

РОЗДІЛ 3.    ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1.        Член Наглядової ради має право:

(1)      брати участь у засіданнях Наглядової ради, які проводяться через засідання та через заочне голосування (за методом опитування);

(2)      звертатися до Виконавчого органу для одержання певної інформації про діяльність Товариства;

(3)      ініціювати проведення засідань Наглядової ради для вирішення невідкладних питань;

(4)      ініціювати скликання Загальних зборів акціонерів у разі наявності загрози інтересам Товариства та акціонерів;

(5)      ініціювати проведення ревізій та перевірок Товариства у разі, якщо це викликано об’єктивними причинами;

(6)      одержувати інформацію про систему реєстру власників цінних паперів Товариства;

(7)      звертатися в судові інстанції з питань захисту прав і законних інтересів акціонерів і Товариства;

(8)      голосувати за рішеннями питань порядку денного:

 • через погодження («ЗА»),
 • через непогодження («ПРОТИ»),
 • утримувались від голосування через об’єктивні причини, що вимагають попереднього узгодження із акціонером, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді,
 • висловлювати свою особливу (окрему) думку на засіданнях  через усні або письмові зауваження, пропозиції, рекомендації тощо.

3.2.        Член Наглядової Ради зобов'язаний:

(1)      діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, не втручатися в поточну діяльність Товариства та в питання компетенції Генерального директора Товариства. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які особа, кваліфікована належним чином, повинна виявляти на відповідній посаді за відповідних обставин;

(2)      керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства;

(3)      виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

(4)      особисто брати участь у річних та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради, які проводяться через засідання та через заочне голосування (за методом опитування); та в роботі створених Наглядовою радою Комітетів  і Комісій Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

(5)      ініціювати проведення засідання Наглядової ради для вирішення невідкладних питань;

(6)      приймати обґрунтовані рішення;

(7)      дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;

(8)      повідомляти Наглядову раду про афілійованих осіб та осіб, що діють спільно, осіб, що мають заінтересованість у вчиненні правочину з Товариством для складання переліку таких осіб,  та здійснювати контроль над підтримкою актуальної, вірогідної інформації в цьому переліку;

(9)      дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

(10)     своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;

(11)     повідомити протягом 10 (десяти) днів у письмовій формі Наглядову раду та Генерального директора Товариства про виникнення обставин, що згідно зі Статутом Товариства перешкоджають подальшому своєму перебуванню  чи перебуванню іншого члена Наглядової ради на посаді;

(12)     інформувати Наглядову раду та Генерального директора Товариства про наявність власної заінтересованості у вчиненні Товариством правочину протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення такої заінтересованості;

(13)     інформувати Наглядову раду про наявність у інших осіб заінтересованості у вчиненні Товариством правочину протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту, коли членові Наглядової ради стало відомо про наявність такої заінтересованості.

3.3.        Товариство має право:

(1)      здійснювати контроль за виконанням Членом Наглядової ради обов’язків за цим контрактом;

(2)      достроково припинити дію цього договору у випадках, передбачених пунктом 7.3. цього контракту.

3.4.        Товариство зобов’язане:

(1)      створювати Члену Наглядової ради всі умови, необхідні для виконання ним обов’язків за цим контрактом в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства;

(2)      надавати Члену Наглядової ради інформацію про діяльність Товариства письмово або засобами електронного зв’язку.

РОЗДІЛ 4.       ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1.        У випадку невиконання або неналежного виконання обов’язків за цим контрактом винна у такому невиконанні або неналежному виконанні Сторона несе відповідальність у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.

4.2.        Якщо Наглядовою радою делегуються вирішення питань іншим органам Товариства, вони спільно відповідають за результати перед Товариством.

4.3.        Члени та Голова Наглядової ради несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів.

4.4.        Члени Наглядової ради у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства.

4.5.        Члени Наглядової ради несуть солідарну відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству їхніми винними діями (бездіяльністю).

4.6.        Не несуть відповідальності ті члени Наглядової ради, що голосували проти ухвалення рішення, яке заподіяло Товариству збитків, нанесення шкоди, або не приймали участі в голосуванні.

РОЗДІЛ 5.       КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

5.1.        Член Наглядової ради визнає, що він є носієм інсайдерської інформації  та до укладання цього контракту  та під час дії цього контракту  йому може стати відома комерційна таємниця та інформація про діяльність Товариства та заходи, які Товариство вважає конфіденційними та такими, що є його виключною власністю,  («Конфіденційна інформація»). Відповідно до умов цього контракту  Конфіденційна інформація, включає в себе, зокрема:
     (2)            інформацію, отриману Членом Наглядової ради від представників, посадових осіб або працівників Товариства в усній чи у будь-якій іншій формі у зв'язку із виконанням обов’язків за цим контрактом;
     (3)            інформацію про діяльність Товариства та його клієнтів;
     (4)            інсайдерську інформацію, тобто будь-яку не оприлюднену інформацію про Товариство, його учасників (акціонерів), їх корпоративні права, пов’язаних осіб, асоційованих осіб, афілійованих осіб, осіб, що діють спільно, про цінні папери Товариства чи цінні папери акціонерів, договори (угоди) щодо цінних паперів або правочини щодо них, оприлюднення якої може значно вплинути на вартість цінних паперів Товариства, фінансову звітність, кредитні договори, проекти таких документів, проекти цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства, будь-які внутрішні документи Товариства, що не підлягають та/чи не були офіційно оприлюдненими.
     (5)            комерційну таємницю, тобто інформацію, яка є секретною в тому розумінні, що вона повністю чи частково є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та є предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих Товариством, включаючи, відомості технічного, організаційного, комерційного, фінансового та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці;
     (6)            інформацію про структуру Товариства, кількість та склад його співробітників, обов’язки співробітників Товариства та умови оплати їхньої праці;
     (7)            рішення органів Товариства;
     (8)            будь-яку іншу інформацію, що визначена як конфіденційна в порядку, встановленому Статутом;
     (9)            будь-яку конкретну не оприлюднену інформацію про Товариство.
5.2.        За цим контрактом інформація, яка стала відома Члену Наглядової ради у зв’язку з виконанням ним передбачених Статутом Товариства та  Положенням про Наглядову раду Товариства функцій, розглядається як конфіденційна лише за умови, якщо вказана інформація при її розкритті Члену Наглядової ради була позначена як конфіденційна або якщо Член Наглядової ради був поінформований про конфіденційний характер інформації будь-яким іншим чином. Вищевказана у п.5.1. цього контракту, та в розділі 12 Статуту Товариства інформація вважається такою, про що повідомлено члена Наглядової ради як про конфіденційну інформацію. Тим не менш, член Наглядової ради буде обачний та буде вважати, що вся отримана інформація про Товариство є конфіденційною чи може бути такою, та буде уникати розповідей про Товариство та таку інформацію.
5.3.        Інформація не є в розумінні цього контракту  конфіденційною і, відповідно, Член Наглядової ради не матиме будь-яких зобов’язань у відношенні вказаної інформації, якщо інформація відповідає вимогам, вказаним у будь-якому з наступних пунктів:

     (1)         інформація є або стає загальновідомою;
     (2)          інформація легально отримана Членом Наглядової ради з відкритих джерел без обмежень та порушень умов цього контракту;
(3)         інформація дозволена до оприлюднення (розкриття) письмовим дозволом Товариства (Генеральним директором);
5.4.       Отримуючи Конфіденційну інформацію, Член Наглядової ради зобов’язується:
     (1)      не розкривати Конфіденційну інформацію третім особам, а також без попереднього письмового дозволу Товариства (Генерального директора) не використовувати її для цілей інших, ніж передбачені цим Договором, за винятком випадків, коли таке розкриття вимагається державними органами згідно з чинним законодавством України, при цьому член Наглядової ради попередньо повідомить про необхідність такого розкриття Генерального директора Товариства;
     (2)      в будь-яких інших випадках повідомити про осіб, органи, що вимагають розкриття чи запитують інформацію;
     (3)      докладати максимальних зусиль для забезпечення належного збереження та захисту Конфіденційної інформації та її носіїв в недоступному для третіх осіб місці, а також для їх захисту від крадіжки, пошкодження, втрати або несанкціонованого доступу до них з боку третіх осіб;
     (4)      не розмножувати Конфіденційну інформацію, яка була надана Члену Наглядової ради у придатній для копіювання формі, окрім випадків, якщо це необхідно для виконання Членом Наглядової ради його обов’язків, передбачених цим контрактом;
     (5)      повернути уповноваженій особі Товариства документи та будь-яку іншу інформацію, що раніше були передані Члену Наглядової ради для виконання ним обов’язків за цим контрактом чи отримані ним будь-яким іншим шляхом, та не залишати в себе жодних оригіналів, копій, відтворень чи витягів, виписок із документів (у тому числі електронних) у випадку закінчення строку дії цього контракту (у тому числі у випадках дострокового припинення його дії) або у будь-якому випадку на вимогу Товариства. При цьому Член Наглядової ради на вимогу Товариства зобов‘язується також повністю знищити без можливості відтворення усі наявні у нього вищезазначені копії, відтворення чи витяги із документів, а також будь-які інші носії Конфіденційної інформації.
     (6)       після закінчення строку дії цього контракту (у тому числі у випадках дострокового припинення його дії) без попередньої письмової згоди Товариства не використовувати Конфіденційну інформацію, отриману при виконанні цього контракту, включаючи методи та досвід роботи Товариства, які стали відомі Члену Наглядової ради при виконанні обов’язків за цим контрактом.
5.5.        За порушення положень цього розділу 5 Член Наглядової ради несе відповідальність згідно чинного законодавства України та Статуту Товариства.

РОЗДІЛ 6.    ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ, ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1.        Цей Договір регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України.
6.2.        Усі спори, що виникають з цього контракту або пов'язані із ним, вирішуються відповідно до положень цього розділу 6 цього контракту, і перш за все - шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо протягом 30 (тридцяти) календарних днів після направлення однією із Сторін іншій Стороні письмового повідомлення про наявність спору, такі розбіжності або спір не можуть бути розв'язаними шляхом переговорів, спірне питання передається до суду України згідно із підсудністю і підвідомчістю такого спору, передбачених чинним законодавством України.
6.3.        Сторони не звільняються від виконання своїх зобов'язань за цим контрактом ні у разі наявності будь-якого спору, розбіжностей чи претензій, ні  у разі передачі спірного питання на судовий розгляд згідно з цим контрактом.

РОЗДІЛ 7.    СТРОК ДІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ КОНТРАКТУ

7.1.        Цей договір набирає чинності з «20» квітня 2017 року по «20» квітня 2020 року.
7.2.        Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради та одночасне обрання нового члена Наглядової ради.
7.3.        Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Наглядової ради припиняються в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

РОЗДІЛ 8.    ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1.        Цей контракт укладений в двох оригінальних примірниках по одному для кожної Сторони. Всі примірники мають однакову юридичну силу.
8.2.        Цей контракт є безоплатним в розумінні як цивільного так й трудового законодавства України.
8.3.        Будь-які питання стосовно діяльності Члена Наглядової ради як посадової особи Товариства, що не врегульовані цим контрактом, регулюються положеннями чинного законодавства України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства.
8.4.        Будь-які зміни, додаткові угоди та доповнення до цього контракту є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, затверджені Загальними зборами акціонерів Товариства, підписані Сторонами з обов’язковим посиланням на цей контракт.
8.5.        Після підписання цього контракту всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього контракту, втрачають юридичну силу та не можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього контракту.
8.6.        У разі зміни реквізитів Сторін, вказаних у цьому контракті, відповідна Сторона зобов'язується невідкладно, але в будь-якому випадку не пізніше ніж протягом п’яти календарних днів з моменту настання таких змін, повідомити у письмовій формі іншу Сторону про такі зміни.
8.7.        Якщо будь-яке положення цього контракту (або частина положення) визнається недійсним, або таким, що не може бути виконаним в примусовому порядку, або таким, що суперечить законодавству, інші положення цього контракту залишаються чинними. Якщо таке недійсне, або таке, що не може бути виконаним в примусовому порядку, або таке, що суперечить законодавству положення могло б бути дійсним, або таким, що може бути виконаним в примусовому порядку, або таким, що відповідає законодавству, коли б певна його частина була виключено або змінена, то таке положення застосовується зі змінами, які необхідні для виконання Сторонами своїх обов’язків.

АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ Й ПІДПИСИ СТОРІН:

З боку Товариства:

 

 З боку члена Наглядової ради:

АТ «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «Конти» 

ИК в ЕГРПОУ 25112243

                              

 

 

 

 

 

 _______________________

М.П.

 

___________________________

Місце прописки /реєстрації/: __________________

Місце проживання: __________________

Паспорт громадянина _____: ________ виданий _________________, дата видачі__________

ІПН __________________

Член Наглядової Ради

 

______________/_______________/

 

 

 

10

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер угод і їх граничної сукупної вартості.

 

 1. Надати попередню згоду на укладання Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися у період з 21.04.2017 р. по 20.04.2018 р., якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 10% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме:

-         правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів, фінансової допомоги або займа) - сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 8 800 000 000 (вісім мільярдів вісімсот мільйонів) грн.;

-         правочинів, направлених на надання Товариством забезпечення у вигляді застави нерухомого та рухомого майна, майнових прав  - сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 1 400 000 000 (один мільярд чотириста мільйонів) грн.

-         правочинів, направлених на укладання договорів оренди (найма) приміщення - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00  (один мільярд);

-         правочинів, направлених на укладання договорів капітального ремонту основних засобів, договорів підряду, купівлі-продажу (будь-якого майна, в тому числі нерухомого), виготовлення та поставки продукції, лізингу, передання майна до статутного капіталу інших товариств (підприємств), комісії, надання та отримання послуг,- сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 2 000 000 000,00  (два мільярди) грн. за кожним видом правочинів;

-         правочинів, направлених на укладання договорів страхування майна та фінансових ризиків - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00  (один мільярд) грн.;

-         правочинів, направлених на укладення договорів про надання фінансової допомоги, займа, застави, поруки - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00  (один мільярд) грн.

 1. 2.     Повноваження з укладення та підписання зазначених значних правочинів, з визначенням інших умов на власний розсуд, надати Генеральному директору Товариства або виконуючому його обов’язки або Фінансовому директору Товариства.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.konti.com

 Для участі у зборах при собі необхідно мати:

 • акціонерам – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також документи, які підтверджують повноваження керівника юридичної особи - акціонера Товариства;
 • представникам акціонерів – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на зборах.

       З документами стосовно порядку денного зборів акціонери мають змогу ознайомитись за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення Загальних зборів акціонерів також у місці їх проведення:  Україна, Донецька область, місто Костянтинівка, 85114, вулиця  Інтернаціональна, будинок 460, 2 поверх, кабінет директора у робочі дні (з понеділка по п’ятницю, крім святкових та неробочих днів), в робочий час (з 9-00 до 18-00, перерва з 12-00 до 13-00). Довідки за тел. (06272) 4-20-50.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.):

Найменування показника 

період 

звітний за 2016 рік

попередній 2015

Усього активів  

2 423 671

2 907 809

Основні засоби  

1 079 552

1 089 770

Довгострокові фінансові інвестиції  

0

458 354

Запаси 

110 740

115 006

Сумарна дебіторська заборгованість  

401 699

491 152

Грошові кошти та їх еквіваленти 

17 244

6 221

Нерозподілений прибуток 

572 836

1 000 553

Власний капітал 

935 210

1 367 093

Статутний капітал 

54 052

54 052

Довгострокові зобов'язання 

582 202

879 802

Поточні зобов'язання 

898 975

649 768

Чистий прибуток (збиток) 

(431 141)

64 514

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

х

х

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

х

х

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

х

х

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

1604

 

2340

 

            Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано  у офіційному друкованому органі (виданні) «Відомості НКЦПФР» № 50 (2555) від «15» березня 2017р.

Т.в.о.Генерального директора АТ «ВО «КОНТІ» Козодерова Т.М.

 

Новинки

 • Цукерка яка поєднує ароматну м'яку карамель та хрусткий подрібнений мигдаль, покрита темною глазур'ю.

 • Цукерка яка поєднує ароматну м'яку карамель та хрусткий подрібнений фундук, покрита темною глазур'ю.

 • Цукерка з незвичайним  поєднанням густої солодкої карамелі з подрібненим солоним арахісом в темній глазурі.

 • Набір кондитерський "Страшні історії". Гості Хеллоуіну вже готові розказати вам казки на ніч.

 • Набір кондитерський "Веселий Павук". Яке ж свято Хеллоуіну без веселого павука? Цей веселий малий, ще й з солоденьким всередині.

 • Набір кондитерський "Гарбуз Джек". Ви можете не тільки насолодитися ласощами, а й використати Гарбуза Джека для декору своєї кімнати в кращих традиціях Ірландії.

 • Набір кондитерський "Монстряча вечірка". Хто з нами на монстрячу вечірку? Прихопи з собою цілий рюкзак солодощів.

 • Помадна цукерка жувальної желейної структури в темній ароматної глазурі.
  Ніжна, м'яка молочна маса темного кольору з додаванням какао-порошку зі смаком солодкої карамелі.

Контроль якості

«КОНТІ» поважає законне право споживачів на безпеку харчових продуктів і дотримується позиції, що будь-яка інформація, яка стосується здоров'я та безпеки життєдіяльності людей, повинна бути відкритою, доступною і гранично чіткою.
Це основа існування цивілізованого суспільства.

Інвесторам

Компанія «КОНТІ» веде активну інвестиційну політику, завдяки чому є одним з лідерів кондитерського ринку, що динамічно розвивається та має можливість запроваджувати інноваційні технології у всіх сферах діяльності – виробництві, продажах, логістиці, IT.