Top.Mail.Ru
 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

7 Гру 2016

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ"
2. Код за ЄДРПОУ: 25112243
3. Місцезнаходження: 85114 м. Костянтинівка, вул.Інтернаціональна, 460
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 503-10-41, (044) 502-64-66
5. Електронна поштова адреса: cheremisova@konti.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.konti.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

     ІІ. Текст Повідомлення  

02.12.2016 р. за результатами проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв № 49 вiд 02.12.2016 р.) загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів (в тому числі значних). Вiдомостi щодо правочинiв та їх характеру: укладення додаткових договорiв (додаткових угод) вiдносно внесення змiн до Генеральної кредитної угоди №151109N3 від 14.05.2009 р. та всіх (як разом так і окремо) кредитних договорів, які укладені між  АТ "ВО "КОНТІ" (далі - Товариство) які можуть вчинятись з Публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" (далі - Банк)  сукупна вартість яких не повинна перевищувати суму 6 600 000 000 (шість мільярдів шістсот мільйонів) грн., а саме щодо: зміни відсоткової ставки за договором,  пролонгації (продовження) строку погашення кредиту, графіку погашення кредиту, а також внесення  будь-яких інших змін до Генеральної кредитної угоди №151109N3 від 14.05.2009 р. та кредитних договорів, укладених в рамках Генеральної кредитної угоди №151109N3 від 14.05.2009 р., в яких виникне необхідність із визначенням умов і доцільності таких змін Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки або представником Товариства за довіреністю самостійно, на власний розсуд.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2907809 тис.грн.
Співвідношення гранічної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 226,98%.
Зазначені правочини можуть вчинятись протягом року з дня проведення загальних зборів акціонерів: з 02.12.2016 року і до 02.12.2017 року. За результатами укладення у майбутньому додаткових договорiв (додаткових угод) до Генеральної кредитної угоди №151109N3 від 14.05.2009 р. та всіх (як разом так і окремо) кредитних договорів, вiдсоткова ставка буде змiнена (знижена), також, буде змiнений строк погашення кредиту, внаслiдок чого, гранична сукупна вартiсть Генеральної кредитної угоди №151109N3 від 14.05.2009 р. та всіх (як разом так і окремо) кредитних договорів буде змiнена, та точна їх вартiсть на момент розкриття особливої iнформацiї емiтенту не вiдома. Для розрахунку граничної сукупної вартостi правочинiв, щодо яких загальними зборами акцiонерiв надана попередня згода на укладання, емiтентом прийнятий розрахунок (здiйснений на момент розкриття особливої iнформацiї) сукупної вартостi суми кредитного лiмiту (загальна сума кредиту), суми сплачених вiдсоткiв, комiсiй та iнших платежiв за кредит, та суми вiдсоткiв, комiсiй та iнших платежiв, що будуть сплаченi в майбутньому (приблизна сума, оскiльки, розмiр платежiв майбутнiх перiодiв на момент розкриття особливої iнформацiї достовiрно визначити неможливо).
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5 404 991, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у позачергових загальних зборiв акцiонерiв - 4 864 455, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4 864 455 (89,99%), кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 (0%), кiлькiсть голосуючих акцiй, що утримались вiд голосування - 0 (0%). Таким чином, рiшення було прийнято одностайно.

 02.12.2016 р. за результатами проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв № 49 вiд 02.12.2016 р.) загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів (в тому числі значних). Вiдомостi щодо правочинiв та їх характеру: укладання будь яких правочинів (як нових так і правочинів щодо внесення змін/доповнень до всіх існуючих на дату цих зборів), в тому числі і значних, сукупна вартість яких не повинна перевищувати суму 1 400 000 000 (один мільярд чотириста мільйонів) грн., направлених на надання АТ "ВО "КОНТІ" (далі - Товариство) Публічному акціонерному товариству  "Державний експортно-імпортний банк України" (далі - Банк) забезпечення у вигляді застав нерухомого та рухомого майна, майнових прав, в яких виникне необхідність із визначенням умов і доцільності таких змін Генеральним директором Товариства або особою виконуючою його обов'язки або представником Товариства за довіреністю самостійно, на власний розсуд.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2907809 тис.грн.
Співвідношення гранічної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 48,15%.
Зазначені правочини можуть вчинятись протягом року з дня проведення загальних зборів акціонерів: з 02.12.2016 року і до 02.12.2017 року. За результатами укладення у майбутньому додаткових договорiв (додаткових угод) (як нових так і правочинів щодо внесення змін/доповнень до всіх існуючих на дату цих зборів) щодо забезпечення у вигляді застав нерухомого та рухомого майна, майнових прав, гранічна сукупна вартість таких договорів  буде змiнена, та точна їх вартiсть на момент розкриття особливої iнформацiї емiтенту не вiдома.

 Для розрахунку граничної сукупної вартостi правочинiв, щодо яких загальними зборами акцiонерiв надана попередня згода на укладання, емiтентом прийнятий розрахунок (здiйснений на момент розкриття особливої iнформацiї) сукупної вартостi суми майна та майнових прав, що надані в забезпечення зобов'язань Товариства та можуть бути надані в майбутньому в залежності від вартості правочинів щодо внесення змiн до Генеральної кредитної угоди №151109N3 від 14.05.2009 р. та всіх (як разом так і окремо) кредитних договорів, які можуть вчинятись Товариством з Банком (приблизна сума, оскiльки, на момент розкриття особливої iнформацiї  вартість таких правочинів, що можуть укладатись з 02.12.2016 р. до 02.12.2017 р. достовiрно визначити неможливо).
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5 404 991, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у позачергових загальних зборiв акцiонерiв - 4 864 455, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4 864 455 (89,99%), кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 (0%), кiлькiсть голосуючих акцiй, що утримались вiд голосування - 0 (0%). Таким чином, рiшення було прийнято одностайно.

                                                                                       III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Генеральний директор                                                                                                                     Мішалов С.В.

Новинки

  • Цукерка яка поєднує ароматну м'яку карамель та хрусткий подрібнений мигдаль, покрита темною глазур'ю.

  • Цукерка яка поєднує ароматну м'яку карамель та хрусткий подрібнений фундук, покрита темною глазур'ю.

  • Цукерка з незвичайним  поєднанням густої солодкої карамелі з подрібненим солоним арахісом в темній глазурі.

  • Вишукане праліне з ніжною кремовою начинкою молочного кольору з тонким, приємним смаком марципану вкрите шоколадною глазур'ю.

  • Вишукане праліне з комбінованим корпусом. Елегантне поєднання ніжної кремової начинки молочного кольору з тонким, приємним смаком марципану і ароматного малинового пюре вкрите шоколадною глазур'ю.

  • Чудовий десерт куполоподібної форми, що складається із трьох шарів - ніжне темне цукрове печиво, желейна начинка з додавання соку чорниці та ніжна збивна маса з ароматом італійського сиру Маскарпоне; поверхня десерту глазурована і декорована.

Контроль якості

«КОНТІ» поважає законне право споживачів на безпеку харчових продуктів і дотримується позиції, що будь-яка інформація, яка стосується здоров'я та безпеки життєдіяльності людей, повинна бути відкритою, доступною і гранично чіткою.
Це основа існування цивілізованого суспільства.

Інвесторам

Компанія «КОНТІ» веде активну інвестиційну політику, завдяки чому є одним з лідерів кондитерського ринку, що динамічно розвивається та має можливість запроваджувати інноваційні технології у всіх сферах діяльності – виробництві, продажах, логістиці, IT.